Tuesday, 19/11/2019 - 18:08|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn viên Công đoàn nhà trường với cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Công đoàn

 

Phn I. C©u hái  ca TLĐLĐ Vit Nam

C©u hái 1: §ång chÝ h·y cho biÕt, tæ chøc C«ng ®oµn ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp vµo ngµy, th¸ng, n¨m nµo? Do ai s¸ng lËp?

Tr¶ lêi: §¹i héi V C«ng ®oµn ViÖt Nam (th¸ng 2 n¨m 1983) ®· quyÕt ®Þnh lÊy ngµy 28/7/1929, ngµy thµnh lËp Tæng C«ng héi §á B¾c Kú lµm ngµy truyÒn thèng cña C«ng ®oµn ViÖt Nam. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ra ®êi cña tæ chøc C«ng ®oµn ViÖt Nam g¾n liÒn víi tªn tuæi vµ cuéc ®êi ho¹t ®éng cña ®ång chÝ NguyÔn ¸i Quèc (Chñ tÞch Hå ChÝ Minh) - l·nh tô vÜ ®¹i cña giai cÊp c«ng nh©n vµd©ntéc ViÖt Nam.

Nh÷ng n¨m th¸ng ho¹t ®éng trong phong trµo c«ng nh©n vµ C«ng ®oµn Quèc tÕ, B¸c ®· nghiªn cøu h×nh thøc tæ chøc C«ng ®oµn ë c¸c n­íc t­ b¶n, thuéc ®Þa vµ nöa thuéc ®Þa. Tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm thùc tiÔn, ®Æt c¬ së lý luËn vµ h×nh thøc tæ chøc cho C«ng ®oµn ViÖt Nam.

Trong t¸c phÈm "§­êng K¸ch mÖnh”, B¸c viÕt: "Tæ chøc C«ng héi tr­íc lµ ®Ó cho c«ng nh©n ®i l¹i víi nhau cho cã c¶m t×nh, hai lµ ®Ó nghiªn cøu víi nhau, ba lµ ®Ó söa sang c¸ch sinh ho¹t cña c«ng nh©n cho kh¸ h¬n b©y giê, bèn lµ ®Ó gi÷ g×n quyÒn lîi cho c«ng nh©n, n¨m lµ ®Ó gióp cho quèc d©n, gióp cho thÕ giíi" .

Cã thÓ nãi, trªn b­íc ®­êng ®i tíi chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ thµnh lËp c¸c tæ chøc céng s¶n ë ViÖt Nam, l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc ®· quan t©m rÊt sím ®Õn tæ chøc quÇn chóng cña giai cÊp c«ng nh©n. Qu¸ tr×nh Ng­êi chuÈn bÞ vÒ t­ t­ëng vµ tæ chøc cho sù thµnh lËp mét chÝnh §¶ng v« s¶n còng lµ qu¸ tr×nh Ng­êi x©y dùng c¬ së lý luËn  vµ biÖn ph¸p tæ chøc C«ng ®oµn C¸ch m¹ng.

Tõ n¨m 1925 ®Õn 1928, nhiÒu C«ng héi bÝ mËt ®· h×nh thµnh do sù ho¹t ®éng m¹nh mÏ cña Héi ViÖt Nam C¸ch m¹ng Thanh niªn. §Æc biÖt tõ n¨m 1928, khi kú bé B¾c kú cña ViÖt Nam C¸ch m¹ng Thanh niªn ®ång chÝ Héi chñ tr­¬ng thùc hiÖn "V« s¶n ho¸" th× phong trµo ®Êu tranh  cña c«ng nh©n ViÖt Nam ngµy cµng s«i næi, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña tæ chøc c«ng héi lªn mét b­íc míi c¶ vÒ h×nh thøc lÉn néi dung ho¹t ®éng.

N¨m 1929 lµ thêi ®iÓm phong trµo c«ng nh©n vµ ho¹t ®éng c«ng héi ë n­íc ta ph¸t triÓn s«i næi nhÊt, ®Æc biÖt lµ ë miÒn B¾c. C¸c cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n næ ra liªn tôc ë nhiÒu xÝ nghiÖp, cã sù phèi hîp chÆt chÏ vµ thèng nhÊt hµnh ®éng gi÷a c¸c cuéc ®Êu tranh ë xÝ nghiÖp nµy víi xÝ nghiÖp kh¸c trong cïng mét ®Þa ph­¬ng vµ gi÷a ®Þa ph­¬ng nµy víi ®Þa ph­¬ng kh¸c trong toµn xø.

Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña phong trµo c«ng nh©n vµ tæ chøc c«ng héi ®ßi hái ph¶i cã mét tæ chøc M¸c xÝt, mét §¶ng thùc sù C¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n cã kh¶ n¨ng tËp hîp, l·nh ®¹o c«ng nh©n ®Êu tranh giµnh ®éc lËp tù do. Th¸ng 3/1929, chi bé céng s¶n ®Çu tiªn ®­îc thµnh lËp ë Hµ Néi. TiÕp ®Õn, ngµy 17/6/1929, §«ng D­¬ng céng s¶n §¶ng ra ®êi. §«ng D­¬ng Céng s¶n §¶ng giao cho ®ång chÝ NguyÔn §øc C¶nh, ñy viªn l©m thêi phô tr¸ch c«ng t¸c c«ng vËn cña §¶ng triÖu tËp §¹i héi thµnh lËp Tæng C«ng héi §á B¾c Kú vµo ngµy 28/7/1929 t¹i nhµ sè 15, phè Hµng Nãn, Hµ Néi. §¹i héi bÇu ®ång chÝ NguyÔn §øc C¶nh lµ ng­êi ®øng ®Çu Ban ChÊp hµnh l©m thêi Tæng C«ng héi §á B¾c Kú.

Sù kiÖn thµnh lËp Tæng C«ng héi ®á miÒn B¾c ViÖt Nam lµ mét mèc son chãi läi trong lÞch sö phong trµo c«ng nh©n vµ C«ng ®oµn ViÖt Nam. LÇn ®Çu tiªn giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam cã mét ®oµn thÓ C¸ch m¹ng réng lín, ho¹t ®éng cã t«n chØ, môc ®Ých, ph¶n ¸nh ®­îc ý chÝ, nguyÖn väng cña ®«ng ®¶o c«ng nh©n lao ®éng. ChÝnh v× ý nghÜa ®ã, theo ®Ò nghÞ cña Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, Bé chÝnh trÞ TW §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quyÕt ®Þnh lÊy ngµy 28/7/1929 lµ ngµy truyÒn thèng cña C«ng ®oµn ViÖt Nam.

C©u hái 2: : §ång chÝ h·y cho biÕt tõ khi thµnh lËp ®Õn nay C«ng ®oµn ViÖt Nam ®· tr¶i qua mÊy kú §¹i héi? Môc tiªu, ý nghÜa cña c¸c kú §¹i héi?

Tr¶ lêi: Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ®oµn ViÖt Nam ®· tr¶i qua 10 kú §¹i héi.

§¹i héi lÇn thø I C«ng ®oµn ViÖt Nam ®· häp tõ ngµy 1 ®Õn ngµy 15/1/1950 t¹i x· Cao V©n, huyÖn §¹i Tõ, tØnh Th¸i Nguyªn, chiÕn khu ViÖt B¾c. Tham dù cã gÇn 200 ®¹i biÓu cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam. §¹i héi ®· bÇu §ång chÝ Hoµng Quèc ViÖt lµm Chñ tÞch, ®ång chÝ TrÇn Danh Tuyªn ®­îc bÇu lµm Tæng Th­ ký.

Môc tiªu cña §¹i héi lµ:§éng viªn c«ng nh©n viªn chøc c¶ n­íc, nhÊt lµ c«ng nh©n ngµnh Qu©n giíi s¶n xuÊt nhiÒu vò khÝ, khÝ tµi phôc vô cho kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p ®Õn th¾ng lîi”.

 ý nghÜa:Sù kiÖn §¹i héi C«ng ®oµn ViÖt Nam lÇn thø NhÊt th¸ng 01/1950 ®¸nh dÊu b­íc tr­ëng thµnh to lín cña giai cÊp c«ng nh©n vµ C«ng ®oµn ViÖt Nam. Nh÷ng v¨n kiÖn ®­îc §¹i héi th«ng qua lµ sù vËn dông ®óng ®¾n, cô thÓ vµ s¸ng t¹o ®­êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng vµo phong trµo ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n, lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô míi cña cuéc kh¸ng chiÕn vµ më ra mét thêi kú míi cña c«ng t¸c C«ng ®oµn ë ViÖt Nam. §¹i héi ®· gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò lín trong  thèng nhÊt nhËn thøc vµ hµnh ®éng, söa ®æi §iÒu lÖ C«ng ®oµn, bÇu cö chÝnh thøc Ban ChÊp hµnh. §¹i héi lÊy viÖc thi ®ua ¸i quèc lµm träng t©m c«ng t¸c

§¹i héi C«ng ®oµn ViÖt Nam lÇn thø II ®· häp tõ ngµy 23 ®Õn ngµy 27/2/1961 t¹i Tr­êng Th­¬ng nghiÖp, Thñ ®« Hµ Néi. Tham dù cã 752 ®¹i biÓu. §ång chÝ Hoµng Quèc ViÖt ®­îc bÇu lµm Chñ tÞch, ®ång chÝ TrÇn Danh Tuyªn ®­îc bÇu lµm Tæng Th­ ký.

Môc tiªu cña §¹i héi lµ: “§éng viªn c¸n bé, c«ng nh©n, viªn chøc thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt, x©y dùng CNXH ë miÒn B¾c, víi tinh thÇn “Mçi ng­êi lµm viÖc b»ng hai v× miÒn Nam ruét thÞt” gãp phÇn ®Êu tranh thèng nhÊt n­íc nhµ”.

 ý nghÜa: LÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö, §¹i héi C«ng ®oµn ViÖt Nam häp ë Thñ ®« Hµ Néi, trong bÇu kh«ng khÝ hoµ b×nh. Còng lÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö, §¹i héi C«ng ®oµn ViÖt Nam cã c¸c ®oµn ®¹i biÓu quèc tÕ ®­îc mêi vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Õn dù. §¹i héi ®æi tªn Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam thµnh Tæng C«ng ®oµn ViÖt Nam. §¹i héi lµ cuéc sinh ho¹t chÝnh trÞ quan träng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn nh»m ®­a ®­êng lèi cña §¶ng vµo quÇn chóng c«ng nh©n viªn chøc. Nh÷ng vÊn ®Ò mµ §¹i héi quyÕt ®Þnh lµ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n ta.

§¹i héi lÇn thø III C«ng ®oµn ViÖt Nam ®· häp tõ ngµy 11 ®Õn ngµy 14/2/1974 t¹i Héi tr­êng Ba §×nh, Thñ ®« Hµ Néi. VÒ dù cã 600 ®¹i biÓu thay mÆt cho h¬n 1 triÖu ®oµn viªn C«ng ®oµn trong c¶ n­íc.

§¹i héi bÇu ®ång chÝ T«n §øc Th¾ng, Chñ tÞch N­íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ lµm Chñ tÞch danh dù. §ång chÝ Hoµng Quèc ViÖt ®­îc bÇu lµm Chñ tÞch, ®ång chÝ NguyÔn §øc ThuËn ®­îc bÇu lµm Phã Chñ tÞch kiªm Tæng Th­ ký.

Môc tiªu §¹i héi lµ: “§éng viªn søc ng­êi, søc cña chi viÖn cho chiÕn tr­êng, tÊt c¶ ®Ó gi¶i phãng miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt n­íc”.

ý nghÜa: §¹i héi lÇn thø III C«ng ®oµn ViÖt Nam ®­îc tiÕn hµnh trong lóc ë n­íc ta còng nh­ ë trªn kh¾p n¨m ch©u ®ang diÔn ra nh÷ng chuyÓn biÕn lín lao cã lîi cho phong trµo c¸ch m¹ng cña nh©n d©n c¸c n­íc.

§¹i héi lµ mét sù kiÖn träng ®¹i trong ®êi sèng chÝnh trÞ cña ®Êt n­íc. §¹i héi tiªu biÓu cho ý chÝ cña hµng triÖu ng­êi lao ®éng lµm chñ tËp thÓ quyÕt t©m biÕn chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng trong s¶n xuÊt vµ chiÕn ®Êu thêi kú chèng Mü c­ó n­íc thµnh phong trµo s«i næi thi ®ua lao ®éng, s¶n xuÊt, cÇn kiÖm x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c; ®Êu tranh gi¶i phãng miÒn Nam, thèng nhÊt
®Êt n­íc.

§¹i héi C«ng ®oµn toµn quèc lÇn thø IV ®· häp tõ ngµy 8 ®Õn ngµy 11/5/1978 t¹i Héi tr­êng Ba §×nh, Thñ ®« Hµ Néi. VÒ dù cã 926 ®¹i biÓu thay mÆt cho h¬n 2 triÖu ®oµn viªn C«ng ®oµn thuéc 39 Liªn hiÖp C«ng ®oµn ®Þa ph­¬ng, 18 C«ng ®oµn ngµnh Trung ­¬ng trong c¶ n­íc.

§¹i héi ®· bÇu ®ång chÝ NguyÔn V¨n Linh ( sau nµy lµ Tæng BÝ th­ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng ) lµm Chñ tÞch, ®ång chÝ NguyÔn §øc ThuËn ®­îc bÇu lµm Phã Chñ tÞch kiªm Tæng Th­ ký.

Môc tiªu §¹i héi lµ: “§éng viªn giai cÊp c«ng nh©n vµ nh÷ng ng­êi lao ®éng kh¸c thi ®ua lao ®éng, s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ trong c¶ n­íc”.

ý nghÜa: Lµ §¹i héi ph¸t huy quyÒn lµm chñ tËp thÓ vµ ý chÝ tù lùc tù c­êng cña nh÷ng ng­êi lao ®éng ch©n tay vµ lao ®éng trÝ ãc ®ang h¨ng say lao ®éng, tiÕn c«ng nh»m xo¸ bá nghÌo nµn vµ l¹c hËu, x©y dùng Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa giµu m¹nh, cã ®êi sèng v¨n minh, h¹nh phóc.

§¹i héi lµ h×nh ¶nh ®Ñp ®Ï cña ®éi ngò giai cÊp c«ng nh©n thèng nhÊt, cña tæ chøc c«ng ®oµn thèng nhÊt, trong n­íc ViÖt Nam thèng nhÊt, thµnh qu¶ cña ngãt nöa thÕ kû ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n ta.

§©y lµ sù kiÖn chÝnh trÞ cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng më ®Çu mét phong trµo c¸ch m¹ng míi cã søc l«i cuèn ®«ng ®¶o c«ng nh©n viªn chøc vµ quÇn chóng nh©n d©n trªn kh¾p mäi miÒn Tæ quèc h¨ng h¸i lµm viÖc, thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c.

§¹i héi lÇn thø V C«ng ®oµn ViÖt Nam tiÕn hµnh tõ ngµy 16 ®Õn ngµy 18/11/1983 t¹i Héi tr­êng Ba §×nh, Thñ ®« Hµ Néi. VÒ dù cã 949 ®¹i biÓu thay mÆt cho gÇn 4 triÖu ®oµn viªn C«ng ®oµn trong c¶ n­íc. §¹i héi nhÊt trÝ lÊy ngµy 28/7/1929 ngµy thµnh lËp C«ng héi ®á B¾c Kú lµ ngµy truyÒn thèng C«ng ®oµn ViÖt Nam.

§¹i héi ®· bÇu §ång chÝ NguyÔn §øc ThuËn lµ Chñ tÞch, ®ång chÝ Ph¹m ThÕ DuyÖt ®­îc bÇu lµ Phã Chñ tÞch kiªm Tæng Th­ ký. Th¸ng 2/1987,  ®ång chÝ Ph¹m ThÕ DuyÖt ®­îc bÇu lµm Chñ tÞch, ®ång chÝ D­¬ng Xu©n An ®­îc bÇu lµm Tæng Th­ ký.

Môc tiªu cña §¹i héi “§éng viªn c«ng nh©n lao ®éng thùc hiÖn 3 ch­¬ng tr×nh kinh tÕ lín cña §¶ng. Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp thùc phÈm, hµng tiªu dïng, hµng xuÊt khÈu”.

ý nghÜa: §¹i héi lÇn thø V C«ng ®oµn ViÖt Nam diÔn ra trong bèi c¶nh ®Êt n­íc ta ®ang ®øng tr­íc mét thêi kú c¸ch m¹ng hÕt søc s«i ®éng. §¶ng ta, giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng ®ang g¸nh v¸c mét sø mÖnh träng ®¹i, x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc x· héi chñ nghÜa. §©y lµ ®¹i héi hµnh ®éng cña c«ng nh©n, viªn chøc c¶ n­íc ph¸t huy m¹nh mÏ quyÒn lµm chñ tËp thÓ x· héi chñ nghÜa, dÊy lªn c¸c phong trµo c¸ch m¹ng réng lín nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi nh÷ng môc tiªu kinh tÕ x· héi tæng qu¸t trong nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû XX.

§¹i héi lÇn thø VI häp tõ ngµy 17 ®Õn ngµy 20/10/1988 t¹i Héi tr­êng Ba §×nh, Thñ ®« Hµ Néi. VÒ dù cã 834 ®¹i biÓu thay mÆt cho gÇn 4 triÖu ®oµn viªn C«ng ®oµn trong c¶ n­íc. §¹i héi ®· ®æi tªn Tæng C«ng ®oµn ViÖt Nam thµnh Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam , c«ng ®oµn tØnh, huyÖn ®æi thµnh Liªn ®oµn Lao ®éng. C¸c chøc danh Th­ ký C«ng ®oµn gäi lµ Chñ tÞch C«ng ®oµn. §¹i héi VI C«ng ®oµn ViÖt Nam lµ ®¹i héi ®æi míi cña phong trµo c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn ViÖt Nam.

§¹i héi ®· bÇu ®ång chÝ NguyÔn V¨n T­  lµm Chñ tÞch, c¸c ®ång chÝ Cï ThÞ HËu, D­¬ng Xu©n An ®­îc bÇu lµm Phã Chñ tÞch.

Môc tiªu cña §¹i héi lµ: “ Thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng v× “viÖc lµm, ®êi sèng, d©n chñ vµ c«ng b»ng x· héi”.

ý nghÜa: §©y lµ ®¹i héi ®Çu tiªn cña giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn ViÖt Nam kÓ tõ  khi c¶ n­íc b­íc vµo thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi do §¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng khëi x­íng. §¹i héi ®· diÔn ra thËt sù d©n chñ vµ c«ng khai theo tinh thÇn ®æi míi cña §¶ng. “§¹i héi ®· nªu ®­îc ý chÝ cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam tr­íc vËn héi míi, thêi c¬ míi cña ®Êt n­íc… §¹i héi ®· ghi mét dÊu Ên tèt ®Ñp trong lÞch sö C«ng ®oµn ViÖt Nam vµ më ra mét giai ®o¹n phÊn ®Êu míi, vÎ vang cña C«ng ®oµn ViÖt Nam.

§¹i héi ®¸nh dÊu mét b­íc sù ®æi míi trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn nh»m ®éng viªn c«ng nh©n lao ®éng c¶ n­íc phÊn ®Êu thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. §¹i héi kªu gäi anh chÞ em c«ng nh©n, lao ®éng vµ ®oµn viªn, c¸n bé c«ng ®oµn h·y ph¸t huy truyÒn thèng vµ b¶n chÊt c¸ch m¹ng triÖt ®Ó cña giai cÊp c«ng nh©n, biÕn NghÞ quyÕt §¹i héi thµnh hµnh ®éng thiÕt thùc, biÕn khÈu hiÖu viÖc lµm vµ ®êi sèng, d©n chñ vµ c«ng b»ng x· héi thµnh søc m¹nh vËt chÊt.

 §¹i héi VII C«ng ®oµn ViÖt Nam häp tõ ngµy 9 ®Õn ngµy 12/11/1993 t¹i Héi tr­êng Ba §×nh, Thñ ®« Hµ Néi. VÒ dù cã 610 ®¹i biÓu thay mÆt cho gÇn 3 triÖu ®oµn viªn C«ng ®oµn thuéc 53 L§L§ ®Þa ph­¬ng, 23 C«ng ®oµn ngµnh Trung ­¬ng trong c¶ n­íc.

§¹i héi ®· bÇu ®ång chÝ NguyÔn V¨n T­ lµm Chñ tÞch, c¸c ®ång chÝ Cï ThÞ HËu, Hoµng Minh Chóc, NguyÔn An L­¬ng, Hoµng ThÞ Kh¸nh ®­îc bÇu lµm Phã Chñ tÞch.

Môc tiªu cña §¹i héi lµ: “ §æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng C«ng ®oµn, gãp phÇn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, ch¨m lo vµ b¶o vÖ lîi Ých cña c«ng nh©n
 lao ®éng”.

ý nghÜa: §¹i héi VII C«ng ®oµn ViÖt Nam diÔn ra trong t×nh h×nh ®Êt  n­íc cã nhiÒu thay ®æi lín. §¹i héi ®Æt ra mét vÊn ®Ò rÊt c¬ b¶n lµ x©y dùng, ph¸t triÓn giai cÊp c«ng nh©n vÒ sè l­îng, nhÊt lµ n©ng cao vÒ chÊt l­îng; n¾m v÷ng vµ cô thÓ hãa c­¬ng lÜnh, chiÕn l­îc kinh tÕ – x· héi vµ c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng, thùc hiÖn tèt hai nhiÖm vô chiÕn l­îc, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi
chñ nghÜa.

§¹i héi C«ng ®oµn ViÖt Nam lÇn thø VIII häp tõ ngµy 3 ®Õn ngµy 6/11/1998 t¹i Cung V¨n ho¸ Lao ®éng H÷u nghÞ ViÖt - X«, Thñ ®« Hµ Néi. VÒ dù cã 898 ®¹i biÓu thay mÆt cho gÇn 4 triÖu ®oµn viªn C«ng ®oµn thuéc 61 L§L§ ®Þa ph­¬ng, 18 C«ng ®oµn ngµnh Trung ­¬ng trong c¶ n­íc.

§¹i héi ®· bÇu ®ång chÝ Cï ThÞ HËu lµm Chñ tÞch, c¸c ®ång chÝ NguyÔn An L­¬ng, §Æng Ngäc ChiÕn, §ç §øc Ngä, NguyÔn §×nh Th¾ng ®­îc bÇu lµm Phã Chñ tÞch.

Môc tiªu cña §¹i héi lµ: V× sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, v× viÖc lµm, ®êi sèng, d©n chñ vµ c«ng b»ng x· héi, x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn v÷ng m¹nh”.

ý nghÜa: §¹i héi cã ý nghÜa rÊt quan träng, §¹i héi ®éng viªn giai cÊp c«ng nh©n ph¸t huy truyÒn thèng c¸ch m¹ng, kh¬i dËy mäi tiÒm n¨ng s¸ng t¹o, ®i tiªn phong trong sù nghiÖp ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. §¹i héi lµ cuéc sinh ho¹t chÝnh trÞ quan träng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn nh»m biÕn nh÷ng nghÞ quyÕt lÞch sö cña §¹i héi §¶ng thµnh khÈu hiÖu phÊn ®Êu hµng ngµy cña c«ng nh©n, viªn chøc, lao ®éng. §©y lµ ®¹i héi chuyÓn tiÕp gi÷a hai thÕ kû, chuÈn bÞ hµnh trang b­íc vµo thÕ kû 21. Sù thµnh c«ng cña §¹i héi t¹o ra niÒm vui míi, niÒm tin míi, ®éng lùc míi, søc m¹nh míi, khÝ thÕ míi, gãp phÇn ®­a khÈu hiÖu hµnh ®éng cña §¹i héi vµo cuéc sèng, v× sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, lµm cho d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh. §èi víi giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn, §¹i héi më ra thêi kú míi, ®¸nh dÊu b­íc ngoÆt cña phong trµo C«ng ®oµn ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.

§¹i héi IX C«ng ®oµn ViÖt Nam häp tõ ngµy 10 ®Õn ngµy 13/10/2003 t¹i Cung V¨n ho¸ Lao ®éng H÷u nghÞ ViÖt - X«, Thñ ®« Hµ Néi. VÒ dù §¹i héi cã 900 ®¹i biÓu thay mÆt cho 4,25 triÖu ®oµn viªn C«ng ®oµn.

§¹i héi ®· bÇu ®ång chÝ Cï ThÞ HËu lµm Chñ tÞch, c¸c ®ång chÝ §Æng Ngäc Tïng, NguyÔn Hoµ B×nh, NguyÔn §×nh Th¾ng, §ç §øc Ngä, §Æng Ngäc ChiÕn ®­îc bÇu lµm Phã Chñ tÞch. Th¸ng 12/2006, ®ång chÝ §Æng Ngäc Tïng ®­îc bÇu lµm Chñ tÞch. Th¸ng 9/2007 c¸c ®ång chÝ Hoµng Ngäc Thanh, Mai §øc ChÝnh, NguyÔn ThÞ Thu Hång, NguyÔn V¨n Ngµng ®­îc bÇu lµm Phã Chñ tÞch.

Môc tiªu cña §¹i héi lµ: “X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn v÷ng m¹nh, ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña CNVCL§, gãp phÇn t¨ng c­êng ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc, thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc”

ý nghÜa: §¹i héi lÇn thø IX C«ng ®oµn ViÖt Nam lµ §¹i héi cña §oµn kÕt, TrÝ tuÖ, D©n chñ, §æi míi, thÓ hiÖn ý chÝ, nguyÖn väng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ c¸n bé, ®oµn viªn c«ng ®oµn c¶ n­íc. §¹i héi diÔn ra vµo nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI vµ thiªn niªn kû míi, gi÷a lóc  chóng ta ®ang tiÕn hµnh tæng kÕt nöa nhiÖm kú thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi IX cña §¶ng. §¹i héi quyÕt ®Þnh môc tiªu, ph­¬ng h­íng hµnh ®éng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn ViÖt Nam nhiÖm kú 2003-2008.

§¹i héi X C«ng ®oµn ViÖt Nam häp tõ ngµy 02 ®Õn ngµy 05/11/2008 t¹i Cung V¨n hãa Lao ®éng h÷u nghÞ ViÖt – X«, Hµ Néi víi gÇn 1000 ®¹i biÓu tham dù. §ång chÝ §Æng Ngäc Tïng t¸i ®¾c cö Chñ tÞch vµ c¸c ®ång chÝ NguyÔn Hßa B×nh, Hoµng Ngäc Thanh, Mai §øc ChÝnh, NguyÔn ThÞ Thu Hång, NguyÔn V¨n Ngµng t¸i ®¾c cö Phã Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam nhiÖm kú (2008-2013).

Môc tiªu cña §¹i héi: “§æi míi, s¸ng t¹o, b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña ®oµn viªn, c«ng nh©n, viªn chøc, lao ®éng, v× sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng cña ®Êt n­íc”.

ý nghÜa: §¹i héi X C«ng ®oµn ViÖt Nam thÓ hiÖn ý chÝ quyÕt t©m, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña ®«ng ®¶o CNVCL§, ®oµn viªn vµ c¸c cÊp C«ng ®oµn c¶ n­íc, n¾m b¾t thêi c¬, v­ît qua th¸ch thøc, quyÕt t©m ®æi míi toµn diÖn vµ m¹nh mÏ tæ chøc vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng c«ng ®oµn, gãp phÇn x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n v÷ng m¹nh, phÊn ®Êu thùc hiÖn th¾ng lîi ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng, v× môc tiªu “D©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”.

C©u hái 3: §ång chÝ h·y cho biÕt §¹i héi nµo ®­îc ®¸nh gi¸ lµ §¹i héi ®æi míi? Theo ®ång chÝ quan ®iÓm “ §æi míi” ®ã ®­îc ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo ë §¹i héi X C«ng ®oµn ViÖt Nam.

Tr¶ lêi:

            *Trong c¸c kú §¹i héi, §¹i héi VI C«ng ®oµn ViÖt Nam ®­îc ®¸nh gi¸ lµ §¹i héi ®æi míi,  t¹o ra b­íc ngoÆt lÞch sö cho tæ chøc C«ng ®oµn ViÖt Nam, lµ tiÒn ®Ò ®­a phong trµo c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng vµ ho¹t ®éng C«ng ®oµn c¶ n­íc sang mét thêi kú míi d­íi ¸nh s¸ng NghÞ quyÕt §¹i héi VI cña §¶ng céng s¶n
ViÖt Nam.

            * KÓ tõ §¹i héi VI C«ng ®oµn ViÖt Nam ®Õn nay quan ®iÓm ®æi míi lu«n ®­îc kÕ thõa vµ ph¸t huy cã hiÖu qu¶ biÓu hiÖn chung nhÊt lµ viÖc quan t©m x©y dùng GCCN vµ tæ chøc c«ng ®oµn v÷ng m¹nh, ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña CNVCL§, th«ng qua néi dung c¸c môc tiªu vµ khÈu hiÖu hµnh ®éng tõ c¸c kú §¹i héi:

            - Môc tiªu §¹i héi VI C«ng ®oµn ViÖt Nam:  Thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng v×:” ViÖc lµm, ®êi sèng, d©n chñ vµ c«ng b»ng x· héi”.

            - Môc tiªu §¹i héi VII C«ng ®oµn ViÖt Nam: “§æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng C«ng ®oµn, gãp phÇn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc , ch¨m lo vµ b¶o vÖ lîi Ých cña c«ng nh©n lao ®éng”.

            - Môc tiªu §¹i héi VIII C«ng ®oµn ViÖt Nam: “ V× sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, v× viÖc lµm, ®êi sèng, d©n chñ vµ c«ng b»ng x· héi, x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn v÷ng m¹nh”.

            - Môc tiªu §¹i héi IX C«ng ®oµn ViÖt Nam:” X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn v÷ng m¹nh, ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p chÝnh ®¸ng cña CNVCL§, gãp phÇn t¨ng c­êng ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc, thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc”

- Môc tiªu §¹i héi X C«ng ®oµn ViÖt Nam:” §æi míi, s¸ng t¹o; b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña ®oµn viªn, c«ng nh©n, viªn chøc, lao ®éng; v× sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng cña ®Êt n­íc”.  §ång thêi x¸c ®Þnh “TiÕp tôc ®æi míi néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn c¸c cÊp; h­íng vÒ c¬ së, lÊy c¬ së lµm ®Þa bµn ho¹t ®éng chñ yÕu, lÊy ®oµn viªn, CNVCL§ lµm ®èi t­îng vËn ®éng; chuyÓn m¹nh ho¹t ®éng c«ng ®oµn vµo viÖc tæ chøc thùc hiÖn chøc n¨ng ®¹i diÖn, b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña ®oµn viªn, CNVCL§; x©y dùng quan hÖ lao ®éng hµi hoµ, æn ®Þnh, tiÕn bé; gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n­íc”.                                                                                                                                  

C©u hái 4: §ång chÝ h·y nªu quan ®iÓm cña §¶ng vÒ x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn ViÖt Nam thêi kú ®Èy m¹nh C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc?

Tr¶ lêi: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, ®éi tiªn phong, l·nh tô chÝnh trÞ, bé tham m­u cña giai cÊp c«ng nh©n, ngay tõ ngµy ®Çu thµnh lËp §¶ng ®· x¸c ®Þnh: "§¶ng lµ ®éi tiªn phong cña v« s¶n giai cÊp ph¶i thu phôc cho ®­îc ®¹i bé phËn giai cÊp m×nh, ph¶i lµm cho giai cÊp m×nh l·nh ®¹o ®­îc d©n chóng" (Văn kin Đảng toàn tp, Nxb Chính tr quc gia, Hà Ni, 2002, t 2, tr 4). Qua tõng giai ®o¹n c¸ch m¹ng, quan ®iÓm cña §¶ng ta vÒ vÞ trÝ, vai trß cña giai cÊp c«ng nh©n, vÒ x©y dùng, ph¸t triÓn giai cÊp c«ng nh©n ngµy cµng ®­îc bæ sung, hoµn thiÖn.

Trong suèt qu¸ tr×nh l·nh ®¹o ®Êu tranh giµnh chÝnh quyÒn, §¶ng ta lu«n coi giai cÊp c«ng nh©n lµ lùc l­îng nßng cèt, l·nh ®¹o c¸ch m¹ng vµ ®· ®­a ra nhiÒu chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch nh»m tËp hîp, x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n v÷ng m¹nh, thùc sù ph¸t huy ®­îc vai trß tiªn phong trong c¸ch m¹ng, gãp phÇn ®­a sù nghiÖp ®Êu tranh gi¶i phãng ®Êt n­íc ®i ®Õn th¾ng lîi.

Khi n­íc nhµ thèng nhÊt, c¶ n­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi, vÊn ®Ò x©y dùng vµ ph¸t huy vai trß cña giai cÊp c«ng nh©n tiÕp tôc ®­îc §¶ng ta ®Æc biÖt quan t©m. NghÞ quyÕt §¹i héi IV cña §¶ng x¸c ®Þnh: x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng lín m¹nh vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, xøng ®¸ng víi vai trß giai cÊp tiªn phong, l·nh ®¹o c¸ch m¹ng lµ nhiÖm vô träng t©m trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi.

TiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn ®Êt n­íc, nhËn thøc râ ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò x©y dùng vµ ph¸t triÓn giai cÊp c«ng nh©n trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi, NghÞ quyÕt §¹i héi VI cña §¶ng (n¨m 1986) chØ râ: "§¶ng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nh»m n©ng cao gi¸c ngé x· héi chñ nghÜa vµ tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ mäi mÆt ®Ó xøng ®¸ng víi vÞ trÝ giai cÊp tiªn phong cña c¸ch m¹ng, ®ång thêi ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n hãa, t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó giai cÊp c«ng nh©n hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña m×nh" (Văn kin Đại hi đại biu toàn quc ln th VI, Nxb S tht, Hà Ni, 1987, tr 115)

Héi nghÞ Trung ­¬ng 7 khãa VII kh¼ng ®Þnh: "X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n v÷ng m¹nh lµ tr¸ch nhiÖm cña §¶ng, Nhµ n­íc, c«ng ®oµn vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, ®ång thêi lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi ng­êi, mçi tËp thÓ c«ng nh©n" (Văn kin Hi ngh ln th by Ban Chp hành Trung ương khóa VII, Hà Ni, 1994, tr 98). Quan ®iÓm nµy tiÕp tôc ®­îc kh¼ng ®Þnh vµ ph¸t triÓn t¹i §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII (n¨m 1996).

B­íc vµo thÕ kû XXI, tr­íc yªu cÇu ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, t­ duy cña §¶ng vÒ giai cÊp c«ng nh©n ngµy cµng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn. T¹i §¹i héi IX (n¨m 2001), §¶ng ta kh¼ng ®Þnh: "§èi víi giai cÊp c«ng nh©n, coi träng ph¸t triÓn vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, n©ng cao gi¸c ngé vµ b¶n lÜnh chÝnh trÞ, tr×nh ®é häc vÊn vµ nghÒ nghiÖp, thùc hiÖn "trÝ thøc hãa c«ng nh©n", n©ng cao n¨ng lùc øng dông vµ s¸ng t¹o c«ng nghÖ míi, lao ®éng ®¹t n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng cao, xøng ®¸ng lµ mét lùc l­îng ®i ®Çu trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc vµ vai trß l·nh ®¹o c¸ch m¹ng trong thêi kú míi..." (Văn kin Đại hi đại biu toàn quc ln th IX, Nxb Chính tr quc gia, Hà Ni, 2001, tr 124 – 125)

B­íc vµo thêi kú ®Êt n­íc ngµy cµng héi nhËp s©u réng vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, Héi nghÞ lÇn thø 6, Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ X ®· ban hµnh NghÞ quyÕt sè 20-NQ/TW ngµy 28/1/2008 vÒ “TiÕp tôc x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc”. N¨m quan ®iÓm cña §¶ng ®­îc thÓ hiÖn trong NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 6 xuyªn suèt c¶ vÒ nhËn thøc vµ hµnh ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam lín m¹nh trong thêi kú míi. Quan ®iÓm quan träng bao trïm lµ “ Giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp l·nh ®¹o c¸ch m¹ng th«ng qua ®éi tiªn phong lµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, giai cÊp ®¹i diÖn cho ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn, giai cÊp tiªn phong trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi, lùc l­îng ®i ®Çu trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, lùc l­îng nßng cèt trong liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ ®éi ngò tri thøc d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. Sù lín m¹nh cña giai cÊp c«ng nh©n lµ mét ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt b¶o ®¶m thµnh c«ng cña c«ng cuéc ®æi míi, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc”

 §©y lµ quan ®iÓm ®Çu tiªn, quan träng nhÊt ®Ò cao vai trß, sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam hiÖn nay vµ c¸c thêi kú c¸ch m¹ng sau nµy. NhËn thøc s©u s¾c, ®Çy ®ñ quan ®iÓm nµy cña §¶ng vÒ giai cÊp c«ng nh©n võa lµ mét yªu cÇu bøc thiÕt, võa lµ t×nh c¶m, tr¸ch nhiÖm cña toµn §¶ng vµ x· héi kh«ng chØ ®èi víi giai cÊp c«ng nh©n, mµ cßn ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc, ®Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ chi phèi vµ ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn giai cÊp c«ng nh©n. Tõ quan ®iÓm lín nµy, NghÞ quyÕt TW6 nªu ra nh÷ng quan ®iÓm chØ ®¹o quan träng, cÇn ®­îc nhËn thøc ®óng, ®ã lµ:

- X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n lín m¹nh ph¶i g¾n kÕt h÷u c¬ víi x©y dùng, ph¸t huy søc m¹nh cña liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ ®éi ngò trÝ thøc d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, cña tÊt c¶ c¸c giai cÊp, c¸c tÇng líp x· héi trong khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc - ®éng lùc chñ yÕu cña sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc, ®ång thêi t¨ng c­êng quan hÖ ®oµn kÕt, hîp t¸c quèc tÕ víi giai cÊp c«ng nh©n trªn toµn thÕ giíi.

- ChiÕn l­îc x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n lín m¹nh ph¶i g¾n kÕt chÆt chÏ víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Xö lý ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi vµ ch¨m lo x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n; ®¶m b¶o hµi hoµ lîi Ých gi÷a c«ng nh©n, ng­êi sö dông lao ®éng, Nhµ n­íc vµ toµn x· héi; kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña c«ng nh©n, quan t©m gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc, cÊp b¸ch cña giai cÊp c«ng nh©n.

- §µo t¹o, båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt cho c«ng nh©n, kh«ng ngõng trÝ thøc ho¸ giai cÊp c«ng nh©n lµ mét nhiÖm vô chiÕn l­îc. §Æc biÖt quan t©m x©y dùng thÕ hÖ c«ng nh©n trÎ cã häc vÊn, chuyªn m«n vµ kü n¨ng nghÒ nghiÖp cao, ngang tÇm khu vùc vµ quèc tÕ, cã lËp tr­êng giai cÊp vµ b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, trë thµnh bé phËn nßng cèt cña giai cÊp c«ng nh©n.

 - X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n lín m¹nh lµ tr¸ch nhiÖm cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ, cña toµn x· héi vµ sù nç lùc v­¬n lªn cña b¶n th©n mçi ng­êi c«ng nh©n, sù tham gia ®ãng gãp tÝch cùc cña ng­êi sö dông lao ®éng; trong ®ã, sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ qu¶n lý cña Nhµ n­íc cã vai trß quyÕt ®Þnh, c«ng ®oµn cã vai trß quan träng trùc tiÕp trong ch¨m lo x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n. X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n lín m¹nh ph¶i g¾n liÒn víi x©y dùng §¶ng trong s¹ch, v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng vµ tæ chøc, x©y dùng tæ chøc C«ng ®oµn, §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi kh¸c trong giai cÊp c«ng nh©n
v÷ng m¹nh.

C©u hái 5: §ång chÝ h·y cho biÕt chiÕn l­îc x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n cña tæ chøc C«ng ®oµn trong giai ®o¹n hiÖn nay? Liªn hÖ thùc tiÔn t¹i C§CS n¬i ®ång chÝ sinh ho¹t, c«ng t¸c?

Tr¶ lêi: Ngay sau khi cã NghÞ quyÕt sè 20/NQ-T¦, Héi nghÞ lÇn thø 6, Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng khãa X vÒ “TiÕp tôc x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc”, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam ®· ban hµnh Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng sè 399/Ctr-TL§ ngµy 7/3/2008. Môc tiªu tæng qu¸t cña ch­¬ng tr×nh lµ:                        

1- N©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé, ®oµn viªn, c«ng nh©n, viªn chøc, lao ®éng c¶ n­íc vÒ vÞ trÝ, vai trß to lín cña GCCN ViÖt Nam trong thêi kú ®Èy m¹nh CNH, H§H ®Êt n­íc.

2- Gãp phÇn c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn, søc kháe cña c«ng nh©n; n©ng cao gi¸c ngé giai cÊp, b¶n lÜnh chÝnh trÞ, ý thøc tæ chøc kû luËt, t¸c phong c«ng nghiÖp, tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n nghÒ nghiÖp cho c«ng nh©n; x©y dùng GCCN lín m¹nh.

3- TiÕp tôc ®æi míi néi dung vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng, x©y dùng tæ chøc c«ng ®oµn v÷ng m¹nh ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô míi; n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng GCCN cña tæ chøc c«ng ®oµn.

Ch­¬ng tr×nh x¸c ®Þnh chØ tiªu phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2013

- Tham gia cïng víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2013, cã 70% trë lªn c«ng nh©n qua ®µo t¹o chuyªn m«n, nghÒ nghiÖp; gi¶m 80% sè vô tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp; 65% trë lªn sè c«ng nh©n ®­îc tham gia b¶o hiÓm x· héi.

- Hµng n¨m cã 100% c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp nhµ n­íc tæ chøc héi nghÞ c¸n bé, c«ng chøc; h¬n 90% doanh nghiÖp nhµ n­íc tæ chøc ®¹i héi c«ng nh©n, viªn chøc, trªn 50% sè c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n tæ chøc héi nghÞ ng­êi lao ®éng.

- Trong 5 n¨m (2008-2013), kÕt n¹p míi Ýt nhÊt 1,5 triÖu ®oµn viªn. §Õn n¨m 2013, cã 70% sè doanh nghiÖp ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ C«ng ®oµn ViÖt Nam thµnh lËp ®­îc c«ng ®oµn c¬ së vµ tËp hîp ®­îc tõ 60% trë lªn c«ng nh©n, viªn chøc, lao ®éng trong doanh nghiÖp gia nhËp c«ng ®oµn.

- §Õn n¨m 2013, cã 70% trë lªn sè c«ng ®oµn c¬ së doanh nghiÖp ký tháa ­íc lao ®éng tËp thÓ, 100% c¸n bé c«ng ®oµn c¸c cÊp ®­îc ®µo t¹o båi d­ìng, tËp huÊn vÒ lý luËn nghiÖp vô c«ng ®oµn.

- Hµng n¨m cã trªn 80% c«ng ®oµn c¬ së ë c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp vµ doanh nghiÖp thuéc khu vùc nhµ n­íc vµ 40% c«ng ®oµn c¬ së ë khu vùc ngoµi nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®¹t tiªu chuÈn “c«ng ®oµn c¬ së v÷ng m¹nh”, cã 10% ®¹t tiªu chuÈn “c«ng ®oµn c¬ së v÷ng m¹nh xuÊt s¾c”.

- Giíi thiÖu mçi n¨m Ýt nhÊt 30.000 c«ng nh©n ­u tó ®Ó cÊp ñy §¶ng båi d­ìng, xem xÐt, kÕt n¹p vµo §¶ng (ChØ tiªu nµy ®Õn §¹i héi X C«ng ®oµn ViÖt Nam x¸c ®Þnh lµ 90.000)

Ch­¬ng tr×nh ®Ò ra 5 nhãm nhiÖm vô, gi¶i ph¸p :

1. Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng giai cÊp c«ng nh©n ®¸p øng yªu cÇu ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa
®Êt n­íc.

2. Chñ ®éng vµ tham gia  gi¶i quyÕt cã hiÖu qu¶ nh÷ng bøc xóc cña
c«ng nh©n.

3. §Èy m¹nh ph¸t triÓn ®oµn viªn, x©y dùng tæ chøc c«ng ®oµn v÷ng m¹nh, gãp phÇn x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n, x©y dùng §¶ng, Nhµ n­íc trong s¹ch, v÷ng m¹nh.

4. VËn ®éng c«ng nh©n tham gia c¸c phong trµo thi ®ua yªu n­íc  gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n lín m¹nh.

5. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu lý luËn, tæng kÕt thùc tiÔn vÒ giai cÊp c«ng nh©n vµ ho¹t ®éng c«ng ®oµn.

§Æc biÖt, n¨m 2009, thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Ban BÝ Th­, §¶ng §oµn Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam ®ang nghiªn cøu x©y dùng ®Ò ¸n chiÕn l­îc x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam (2011-2020).

              Câu 6: Đồng chí hãy viết một bài viết có nội dung cống hiến cho hoạt động công đoàn hiện nay hoặc kể lại kỷ niệm sâu sắc trong hoạt động Công đoàn (không quá 1400 từ)

 

Ban tæ chøc Cuéc thi

 

II. PHẦN CÂU HỎI CỦA LĐLĐ TỈNH QUẢNG TRỊ

Câu 1:

          a.Đồng chí hãy cho biết Công đoàn Quảng Trị đã trải qua mấy kỳ Đại hội? Nêu rõ ngày, tháng, năm và địa điểm tổ chức  các kỳ Đại hội?

Trả lời: Công đoàn Quảng Trị đã trải qua 10 kỳ Đại hội.

-Đại hội I: Họp tháng 8/1946, tại thị xã Quảng Trị. Dự Đại hội có122 đại biểu. Ban chấp hành gồm 25 đồng chí. Thư ký ( Chủ tịch) đồng chí Trần Tiềm.

- Đại hội II: Họp 15/1/1950 tại Phong An (Triệu Phong). DỰ Đại hội có 300 đại biểu. Ban chấp hành gồm 25 đồng chí. Ban thường vụ 5 đồng chí. Thư ký: Đồng chí Trần Đăng Hằng.

- Đại hội III: ( Là Đại Hội I tỉnh hợp nhất: Bình Trị Thiên). Họp ngày 22 đến 27/11/1977 tại thành phố Huế. Dự Đại hội có 412 đại biểu. Ban chấp hành 39 đồng chí. Ban thường vụ 11 đồng chí. Thư ký đồng chí Nguyễn Văn Thụ. Sau đó đồng chí TRần Duy Kham được cử làm quyền Thư ký thay đồng chí Nguyễn Văn Thụ chuyển công tác.

-Đại hội IV( Là Đại hội II Công đoàn Bình Trị Thiên). Họp ngày 14 đến 16/8/1981 tại thành phố Huế. Dự Đại hội có 350 đại biểu. Ban chấp hành 41 đồng chí. Ban Thường vụ: 11 đồng chí. Thư ký đồng chí Lê Viết Tâm.

- Đại hội V ( Là đại hội III Công đoàn Bình Trị Thiên). Họp từ ngày 26 đến 29/8/1983 tại Thành phố Huế. Dự Đại hội có 300 đại biểu. Ban chấp hành 42 đồng chí. Ban thường vụ 13 đồng chí. Thư ký đồng chí Lê Viết Tâm.

-Đại hội VI( Là Đại hội IV Công đoàn Bình Trị Thiên). Họp từ ngày 28 đến 30/7/1988 tại Thành phố Huế. Dự Đại hội có 280 đại biểu. Ban chấp hành 41 đồng chí. Ban thường vụ 12 đồng chí. Thư ký đồng chí Lê Viết Tâm. Từ tháng 7/1989 tỉnh Quảng Trị được lập lại. Ngày 15/7/1989 LĐLĐ tỉnh được thành lập lại và cử đồng chí NGuyễn Văn Viêm là phó Chủ tịch đến tháng 5/1990 đồng chí NGuyễn Văn Viêm được cử làm Quyền Chủ tịch. Tháng 5/1991 đồng chí Lương Trung Thông được bầu làm Chủ tịch thay đồng chí Nguyễn Văn Viêm nghỉ hưu.

- Đại hội VII: Họp từngày 25 đến ngày 26/6/1993 tại thị xã Đông Hà. Dự Đại hội có 173 đại biểu. Ban chấp hành 23 đồng chí. Ban thường vụ 7 đồng chí. Chủ tịch đồng chí Lương Trung Thông.

- Đại hội VIII: Họp từ ngày 18 đến 21/6/1998 tại thị xã Đông Hà. Dự Đại hội có 199 đại biểu. Ban chấp hành: 27 đồng chí Ban thường vụ 9 đồng chí. Chủ tịch đồng chí Lương Trung THông.

- Đại hội IX: Họp từ ngày 25-27/6/2003 tại thị xã Đông Hà. Dự Đại hội có 209 đại biểu. Ban chấp hành 33 đồng chí. Ban thườngvụ: 11 đồng chí. Chủ tịch đồng chí Phan Quyết.

- Đại hội X: Họp từ ngày 25-27/6/2008 tại thị xã Đông Hà. Dự Đại hội có 250 đại biểu. Ban chấp hành là 37 đồng chí. Ban thường vụ 12 đồng chí. Chủ tịch Đồng chí Phan Quyết.

b. Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Quảng Trị đã xác định mục tiêu, phương hướng và khẩu hiệu hành động của hoạt động công đoàn Quảng Trị trong nhiệm kỳ 2008-2013 như thế nào? Từ nay đến hết nhiệm kỳ 2008-2013 hoạt động công đoàn tỉnh Quảng Trị phải phấn đấu đạt được những chỉ tiêu quan trọng nào?

Trả lời:

- Mục tiêu, phương hướng: Đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, làm nòng cốt trong việc tập hợp giáo dục công nhân, viên chức, lao động và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, thực hiên tốt việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợppháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp, thu hút đông đảo CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế tham gia tổ chức công đoàn; xây dựng các cấp công đoàn vững mạnh, chăm lo đào tạo bồi dững đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng được phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền xứng đáng là lực lượng đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa quê hương đất nước.

- Khẩu hiệu hành động: “ Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công đoàn vì quyền và lợi ích của người lao động, vì sự phát triển toàn diện của quê hương, đất nước.”

-Từ nay đến hết nhiệm kỳ 2008-2013 hoạt động công đoàn tỉnh Quảng Trị phải phấn đấu đạt được những chỉ tiêu :

          + Hàng năm có trên 80% CĐCS đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh. Trong đó, CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp dân lập đạt trên 50%; có 20% CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

          + Phát triển trên 7.000 đoàn viên mới, phấn đấu có trên 60% số doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp dân lập có đủ điều kiện được thành lập CĐCS; 100% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.

          + Hàng năm có trên 95% doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp mở Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị CBCC; có trên 60% số doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp dân lập tổ chức được Hội nghị CNLĐ, 100% các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể.

          + Hàng năm có trên 85% CĐCS và Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức phát động và đăng ký danh hiệu thi đua, ký kết giao ước thi đua và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trong CNVC LĐ.

          + Giơí thiệu trên 2000 đoàn viên ưu tú trong CNVC-LĐ để Đảng xem xét kết nạp đảng viên mới.

c. Để thực hiện tốt chỉ tiêu thứ nhất của Nghị quyết đã đề ra, theo đồng chí CĐCS nơi đồng chí đang sinh hoạt cần thực hiện tốt những những giải pháp nào? ( Phần đề xuất giải pháp không quá 1.500 từ. Cá nhân tham gia cuộc thi tự trả lời)

Câu hỏi 2: Đồng chí hãy nêu quan điểm, mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ CBVC và tổ chức công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH của Nghị quyết 11/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị?

Trả lời:

1. Quan điểm:

          1.1.Giai cấp công nhân là lực lượng nòng cốt trong khối liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân, đội ngũ công chức viên chức là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, là cơ sở để Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị vững mạnh. Xây dựng và phát huy vai trò của giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các giai cấp, các ngành và toàn xã hội.

          1.2. Xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức lớn mạnh phải gắn với nâng cao trình độ về mọi mặt, không ngừng trí thức hóa giai cấp công nhân. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, công chức viên chức để công nhân lao động, công chức viên chức có điều kiện phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ và nhân cách. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công nhân viên chức, lao động; đặc biệt quan tâm xây dựng thế hệ công nhân lao động, công chức, viên chức trẻ có học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, có lập trường giai cấp và bản lỉnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới của quê hương đất nước.

          1.3. Chiến lược xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức viên chức lớn mạnh phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa công nhân, lao động, người sử dụng lao động, Nhà nước và toàn xã hội.

          1.4. Xây dựng giai cấp công nhân và đội ngũ công chức, viên chức phải gắn liền với xây dựng tổ chức công đoàn, thực sự là chổ dựa tin cậy của công nhân, viên chức, lao động, là cầu nối giữa Đảng với quần chúng cong nhân, viên chức, lao động.

2. Mục tiêu:

Phấn đấu từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức viên chức và tổ chức công đoàn đạt các mục tiêu sau:

2.1. Mục tiêu chung:

          Tập trung xây dựng phát triển đội ngũ công nhân lao động của tỉnh phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu hợp lý, nhất là những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp, thật sự là lực lượng tiên phong của xã hội, giữ vai trò nồng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực tiếp thu khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, thích ứng với nền kinh tế thị trường. Tiếp tục củng cố nâng cao lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sống và làm việc theo pháp luật trong công nhân viên chức lao động. Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân trong các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh để họ thật sự là lực lượng nòng cốt của giai cấp công nhân tỉnh nhà. Xây dựng đội ngũ công chức viên chức của tỉnh mạnh về chất lượng, tinh thông nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, thật sự là công bộc của dân.

          Không ngừng nâng cao và cải thiện đời sông svật chất tinh thần cho công nhân lao động, công chức viên chức. THông qua các chính sách xã hội nhằm điều chỉnh nhằm đảm bảo các lợi ích cho công nhân lao động, công chức viên chức. Giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách trong giai cấp công nhân và đội ngũ công chức, viên chức. Xây dựng uquan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp. Coi trọng việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động, công chức viên chức, đặc biệt là củng cố lòng tựhòa, niềm tin của giai cấp công nhân, đội ngũ công chức viên chức vào đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

          Tập trung xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức và nâng coa chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn nhất là công đoàn cơ sở, công đoàn khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

          - Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, công đoàn và pháp luật của nhà nước đến tận công nhân lao động, công chức viên chức.

          - Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ công nhân lao động, công chức, viên chức gắn với việc xây dựng các chính sách thu hút nhân tài thực sự hiệu quả nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ chuyên gia giỏi về các lĩnh vực và đội ngũ công nhân lao động có trình độ tay nghề bậc cao.

          Phấn đấu đến năm 2020 có trên 85% công nhân lao động tốt nghiệp phổ thông trung học ( hiện nay là 65,7%); phấn đấu số chuyên gia và công nhân từ bậc 5 trở lên đạt 35%; cơ bản công nhân được làm đúng ngành nghề được đào tạo.

          Đối với công chức viên chức: Phấn đấu đến năm 2020, mỗi huyện thị xã, Sở ban ngành cấp tỉnh có ít nhất từ 3-4 cán bộ có trình độ thạc sỹ trở lên; 100% cán bộ trưởng, phó phòng các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND, huyện, thị xã có trình độ Đại học chuyên ngành và trung cấp lý luận chính trị trở lên; 100% công chức hành chính có trình độ Đại học, biết sử dụng thành thạo vi tính, biết ít nhất một ngoại ngữ...;100% cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó có 30-50% đạt trình độ Đại học chuyên môn. Nâng coa trình độ tin học ngoại ngữ cho công chức viên chức nhằm đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế.

          - Phấn đấu 100% công nhân lao động các doanh nghiệp nhà nước và 70% số công nhân lao động các doanh nghiệp ngoài nhà nước được đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách về pháp luật lao động, đặc biệt quan tâm hơn đối với nữ công nhân lao động.

          Phấn đấu có 80% công nhân lao động, công chức viên chức có nhà ở, chổ ở ổn định, kiên cố. Tại cáckhu công nghiệp tập trung xây dựng được các khu văn hóa thể thao, nhà trẻ, mẫu giáo, khu vui chơi giải trí cho công nhân lao động.

          - Đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng và phát triển Đảng. Phấn đấu hàng năm có từ 800-1000 công nhân lao động, công chức, viên chức ưu tú được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Đảy mạnh việc thành lập chi bộ Đảng, tổ chức đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

          - Đẩy mạnhphát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các loại hìnhdoanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp dân lập. Phấn đấu 80% sô sdoanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn theo đúng quy định của pháp luật và tập hợp được từ 70% trở lên công nhân lao động trong doanh nghiệp gia nhập tổ chức công đoàn. Củng cố, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nhất là các công đoàn cơ sở khu vựcngoài nhà nước. Phấn đấu hàng năm có trên 80% tổ chứccông đoàn đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh,20% tổ chức công đoàn đạt danh hjiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.Lịch sử phong trào CN và Công đoàn tỉnh Quảng Trị -NXB Lao động-Hà Nội 2004.

2.Văn kiện đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ X- Nhiệm kỳ 2008-2013

3. Nghị quyết 11/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị ngày 30/7/2008 Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Nhờ các đơn vị chuyển Tư liệu này đến Chủ tịch công đoàn cơ sở để cán bộ giáo viên, CNV tham khảo tham gia Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “ Công đoàn Việt Nam-80 năm những chặng đường lịch sử”. Xin cảm ơn !


 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết